Drept civilPedeapsa pentru muscatura de caine

Pedeapsa pentru muscatura de caine

Mi-a fost muscat copilul pe strada de un caine. Ce pedeapsa primeste proprietarul pentru ca  nu a luat măsurile necesare pentru a împiedica atacul canin al câinelui său, nu a legat câinii şi nu a asigurat poarta de la imobil, câinii acestuia ieşind din curtea locuinţei,iar unul dintre eu a muşcat-o de braţ pe fetita mea?

Raspunsurile le regasiti mai jos, intr-o hotarare judecatoreasca unde s-au acordat si daune materiale plus morale:

 

JUDECĂTORIA…

SECŢIA PENALĂ

Sentinţa penală nr…

Şedinţa publică din data de 27.01.2021

INSTANŢA,

Analizând întregul material probator administrat în cauză,instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În ziua de ….12.2018, în jurul orelor 14,00, persoana vătămată….fiica lui…..,în vârstă de 10 ani,a mers la magazinul aparţinând …….. pentru a face cumpărături. În timp ce se deplasa pe trotuarul străzii, din curtea imobilului aparţinând inculpatului, pe poarta deschisă a imobilului au ieşit doi câini.

Persoana vătămată….s-a speriat de cei doi câini, întrucât unul dintre aceştia(cel de culoare maro) a devenit agresiv,moment în care persoana vătămată a ridicat mâinile pentru a se apăra,iar câinele a sărit asupra acesteia muşcând-o de mâna stângă,în zona cotului, rupându-i geaca.

Martorul ….care se afla lângă magazinul alimentar a intervenit, reuşind să alunge cei doi câini de pe stradă.

Persoana vătămată ….. a intrat în magazinul alimentar,iar vânzătoarea….. i-a acordat primele îngrijiri medicale,încercând să o liniştească pe minoră, care plângea şi era foarte speriată.

Leziunile provocate persoanei vătămate….. muşcarea sa de către câinele inculpatului au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale, astfel cum rezultă din certificatul medico-legal nr…../A2 din data de….12.2018.

Starea de fapt reţinută este confirmată de recunoaşterea parţială inculpatului şi de înscrisurile aflate la dosarul de urmărire penală şi anume:plângerea şi declaraţia părţii vătămate,certificatul medico-legal nr…../A2 din data de ….12.2018 emis de către IML C______,declaraţia martorei …..procesul verbal de consemnare a declaraţiei martorului ….

Faţă de cele expuse mai sus,în drept,fapta inculpatului …., proprietarul celor doi câini care, în ziua de …..12.2018, în jurul orelor 14,00, nu a luat măsurile necesare pentru a împiedica atacul canin al câinelui său, nu a legat câinii şi nu a asigurat poarta de la imobil, câinii acestuia ieşind din curtea locuinţei,iar unul dintre eu a muşcat-o de braţ pe persoana vătămată …. care a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de neluare de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, infracţiune prev. de art. 12 alin.1 şi 2 din OUG 55/2002.

Cum săvârşirea infracţiunii şi vinovăţia inculpatului au fost dovedite,instanţa urmează să dispună sancţionarea acestuia proporţional gradului de pericol social al faptei comise şi periculozităţii făptuitorului.

La alegerea pedepsei,precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa, conform art. 74 Cod penal va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei şi anume: dispoziţiile părţii generale a Codului penal,limitele de pedeapsă fixate în OUG nr. 55/2020 pentru această infracţiune, gradul de pericol social concret al faptei comise,obiectul juridic lezat, împrejurările şi modul de comitere, mobilul activităţii infracţionale precum şi rezultatul socialmente periculos.

Având în vedere aceste criterii,instanţa apreciază că stabilirea unei pedepse de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii săvârşite,este de natură să asigure reeducarea inculpatului şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

Ca modalitate de executare a acesteia,având în vedere criteriile menţionate mai sus, instanţa apreciază că faţă de inculpat sunt aplicabile dispoziţiile art. 83 Cod penal referitoare la amânarea aplicării pedepsei în sensul că pedeapsa prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită este mai mică de 7 ani, pedeapsa rezultantă ce a fost stabilită este mai mică de 2 ani, iar inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii şi şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Totodată,dată fiind conduita anterioară săvârşirii infracţiunii(acesta nu a mai săvârşit infracţiuni),precum şi aspectele ce ţin de comportamentul inculpatului pe parcursul procesului penal (s-a prezentat în faţa organelor judiciare şi a manifestat regret pentru consecinţele produse), precum şi natura leziunilor traumatice produse părţii civile, coroborat şi cu faptul că este o persoană integrată din punct de vedere social,instanţa apreciază că amânarea aplicării pedepsei mai sus determinate, îndeplineşte cerinţele de legalitate şi temeinicie, urmând a se dispune supravegherea conduitei inculpatului pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, termen prev. de art. 84 alin.1 Cod penal, termen care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Rolul pedepsei este acela de a corecta conduita socială greşită a unei persoane, precum şi reintegrarea socială a acesteia.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal i se va impune inculpatului ca, pe durata termenului de supraveghere,să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ….,la datele fixate de acesta,să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa,să anunţe,în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,precum şi întoarcerea,să comunice schimbarea locului de muncă şi să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Instanţa va impune inculpatului să presteze muncă neremunerată pe o perioadă de 30 zile,în folosul Primăriei municipiului…

Totodată în baza art. 404 alin. 3 C.pr.pen. se va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 88 Cod penal referitoare la revocarea amânării aplicării pedepsei,dacă pe parcursul termenului de supraveghere,acesta-cu rea credinţă-nu respectă măsurile de supraveghere sau obligaţiile impuse.

În ceea ce priveşte latura civilă,instanţa constată că partea vătămată….s-a constituit parte civilă cu suma de 1000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale .

Pentru dovedirea pretenţiilor civile partea vătămată ….a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi cu martorii ….

În ceea ce priveşte daunele morale, instanţa, va admite în aparte acţiunea civilă formulată de către partea vătămată şi va obliga inculpatul la plata sumei de 20.000 lei cu acest titlu. Pentru a dispune astfel, instanţa are în vedere suferinţa fizică şi psihică a părţii civile, pricinuită de leziunile produse de către câinele inculpatului în urma agresiunii din …..12.2018.

La dosarul cauzei, partea civilă a depus un raport de evaluare psihologică întocmit de Cabinetul individual de psihologie ….dosar fila 21) din care rezultă că persoana vătămată …. prezintă manifestări neurovegetative, izolare socială, somn agitat , dispoziţie tristă, frică intensă manifestată prin refuz anxios însoţit de plâns şi comportament dezorganizat la anticiparea întâlnirii cu un câine; dificultăţile emoţionale au afectat viaţa de elev, cea familială şi cea şcolară.

Rezoluţia nr.75-7 a CE recomandă indemnizarea prejudiciilor corporale concretizate în neplăceri cum sunt durerile fizice,insomniile,sentimentele de inferioritate,privarea de posibilitatea de a desfăşura anumite activităţi recreative sau in caz de limitare a anumitor activităţi recreative(activităţi sportive,activităţi tip hobby, etc)

De asemenea,Recomandările Consiliului Europei din 1969 de la Londra subliniază, între altele,că principiul reparaţiei daunelor morale trebuie recunoscut în cazul leziunilor corporale, despăgubirea având rolul de a da o compensare victimei.

În lipsa unor criterii legale de determinare a cuantumului daunelor morale,instanţa va stabili întinderea,cuantumul daunelor morale acordate pentru repararea prejudiciului nepatrimonial cauzat prin săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prin apreciere, în raport cu criterii precum consecinţele negative suferite de victimă în plan fizic şi psihic, importanţa valorilor sociale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care părţii civile i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială.

La acordarea daunelor morale,instanţa-având în vedere leziunile traumatice minore suferite de partea civilă,precum şi numărul de zile de îngrijiri medicale acordate pentru vindecarea acestora – apreciază că suma de 20.000 de lei este în măsură să acopere prejudiciul suferit,dată fiind gravitatea leziunilor produse prin atacul canin, precum şi traumele emoţionale încercate de persoana vătămată după atacul câinelui.

Prin acordarea daunelor morale părţii civile de către inculpat,instanţa are în vedere asigurarea unui echilibru între acordarea unei despăgubiri juste pentru prejudiciul fizic şi emoţional încercat de persoana vătămată şi evitarea creării unei situaţii împovărătoare pentru inculpat

În ceea ce priveşte daunele materiale solicitate, instanţa constată că, în urma atacului canin, hainele purtate de persoana vătămată au fost rupte, aspect ce a fost confirmat de către martorul ….prin urmare va fi admisă acţiunea civilă constând în acordarea daunelor materiale(reprezentând contravaloare hainelor distruse, contravaloarea medicaţiei şi a asitenţei psihologice) inculpatul urmând a fi a obligat la plata sumei de 1000 lei cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 396 alin. 1, 4 C.pr.pen. rap. la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 8 luni închisoare în sarcina inculpatului …..pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 12 lin.1 şi 2 din OUG nr. 55/2002.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal dispune amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare, determinată mai sus, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani.

In temeiul art. 85 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune D___ la datele fixate de acesta;

-să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

– să comunice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă.

Impune inculpatului să presteze muncă neremunerată pe o perioadă de 30 zile, în folosul Primăriei municipiului …

Admite în parte acţiunea formulată de partea civilă ….şi obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 20.000 lei, cu titlu de daune morale.

Obligă inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare (parţial).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.01.2021.

Asistenta Juridica : 0740 807 892

  Sunt de acord ca datele transmise prin intermediul acestui formular de contact să fie folosite conform politicii de confidențialitate avocatbogdanpalade.ro

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  https://avocatbogdanpalade.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-bogdan-palade.png
  0740 807 892
  contact@avocatbogdanpalade.ro

  Social Media:

  CONSULTANTA JURIDICA

  Open chat
  WhatsApp