Drept civilLucrare neexecutata Ce pot face?

 

Am platit pentru executarea unei lucrari si nu s-a executat. Ce pot face?

Contractul de servicii este cel mai des tip de contract intalnit in business. Acest tip de contract trebuie sa contina fie in cuprinsul sau, fie ca anexa, serviciile care trebuie executate in temeiul respectivului contract.

Acest lucru este necesar pentru a putea pretinde executarea respectivelor servicii de la prestator iar, in situatia in care prestatorul ar refuza prestarea respectivelor servicii, instanta va trebui sa determine serviciile in mod concret. De ajutor in acest sens, sunt clauze precise in contract inclusiv anexe pentru serviciile suplimentare. O solutie optima ar fi intocmirea unui raport pentru fiecare executie in fapt, insotita de factura. Cu cat este mai detaliat contractual, cu atat va fi mai usor de stabilit de care instanta efectuarea corecta a promisiunilor.

De asemenea, cel mai important este stabilirea anumitor termene de executie, precum si sanctiunea aplicabila in caz de nerespectare si dobanzile aferente.

Un exemplu de clauze importante este: prevederea ca prestatorul raspunde pentru vicii directe si indirecte, precizarea clara a penalitatilor de intarziere etc

Pentru evitarea situatiei in care trebuie dovedit in instanta intinderea exacta a prejudiciului  este recomandata includerea unei clauze penale prin care sa fie pre-determinata suma de achitat daca una dintre parti inceteaza contractul in alte conditii decat cele prevazute in contract sau in lege, sau concret pentru neexecutare in timpul stabilit de comun acord.

De exemplu: doresc sa contruiesc o casa si contractez o firma pentru executarea lucrarilor, dar trece termenul limita si nu se incepe lucrarea. In acest caz, se poate apela la un avocat, care va inainta o cerere de chemare in judecata si, mai departe, va solicita poprirea asiguratorie sau sechestrul asigurator pentru a recupera suma achitata de catre client, precum si dobanda  penalizatoare. In cazul popririi contului bancar, se stabileste de catre instant o anumita cota care se va retine din contul prestatorului, pana la acoperirea debitului total si penalitatilor. In cazul popririi se iau in vedere si sumele viitoare, care vor intra in contul prestatorului. Un aspect important de precizat este ca se iau in considerare, conform legislatiti in vigoare, numai conturile persoanelor fizice sau juridice care fac parte din statele membre UE.

Practica judecatoreasca:

Incheiere….

Examinând actele şi lucrările dosarului, funcţie de probele administrate în cauza, tribunalul apreciază că apelul este fondat, pentru motivele ce se vor arăta:

Potrivit dispoziţiilor art.953 alin.(l) C…,Creditorul care nu are titlu executoriu, dara cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în Judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă.”

Prevederile menţionate, releva faptul ca pentru a se dispune încuviinţarea sechestrului asigurător si a popririi asigurătorii este necesara îndeplinirea următoarelor condiţii: creditorul sa nu detina titlu executoriu; creditorul sa detina o creanţa constatata in scris si exigibila; creditorul sa probeze ca a intentat cerere de chemare in judecata. Toate aceste condiţii au fost îndeplinite de către intimata B…B… B… B….

In cuprinsul cererii introductive ce a format obiectul dosarului nr. …al Judecătoriei Piteşti, reclamanta a arătat in mod explicit ca nu deţine un titlu executoriu împotriva debitoarei-apelantei pana la momentul soluţionării definitive a dosarului nr….al Tribunalului Argeş. S-a arătat că a intentat cererea de chemare in judecata si ca urmăreşte obţinerea udului executoriu împotriva debitoarei-apelante, dovada fiind Sentinţa civila nr.4216/25.06.2019 pronunţata de către Judecătoria Piteşti prin care s-a admis cererea reclamantei-intimata in prezenta cauza.

In ceea ce priveşte condiţia referitoare la deţinerea unei creanţe constatate in scris si exigibile, s-a arătat in mod transparent instanţei investite cu solutionarea cererii de încuviinţare a masurilor asigurătorii ca reclamanta a prestat servicii de transport cu privire la care apelanta-debitoare nu si-a îndeplinit obligaţia de plata, aspect necontestat de către apelanta. De asemenea, … litigiu in derulare, soluţionat pe fond de Judecătoria Piteşti in dosarul nr…. al Judecătoriei Piteşti.

In concret, îndeplinirea condiţiei referitoare la existenta unei creanţe constatate in scris si exigibile rezulta din comenzile de transport emise de către apelanta; scrisorile de trăsura din care rezulta prestarea serviciului de transport; facturile fiscale emise in urma realizării acestor operaţiuni si Sentinţa civila pronunţata in dosarul nr……/280/20 18 al Judecătoriei Piteşti.

In mod repetat s-a susţinut ca instanţa de fond nu a verificat îndeplinirea condiţiei stabilite in sarcina intimatei-creditoare, respectiv obligaţia de a achita cauţiunea stabilita prin incheierea din data de 13.12.2019, in cuantum de 3000 lei.

Potrivit dispoziţiilor art. 956 C.pr.civ. „Nedepunerea cauţiunii in termenul fixat de instanţa atrage desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător. Aceasta se constata prin incheierea definitiva, data fara citarea părtilor.”

Aceasta obligaţie a fost îndeplinita de către intimata, dovada fiind recipisa de consemnare nr…./1 care a fost achitata la data de 13.01.2020 (Anexa nr.2) si depusa la dosarul nr. …/2013 al Judecătoriei Piteşti la data de 13.01.2020 conform adresei de înaintare (Anexa nr.3), fiind depusa in original la data de 14.01.2020 (Anexa nr.4).

Astfel, intreaga critica a apelantei referitoare la neachitarea cauţiunii este nefondata si se impune a fi respinsa.

În ce priveşte motivul că instanţa ar fi încălcat procedura de soluţionare a cererii de instituire a masurilor asigurătorii deoarece ar fi procedat la soluţionarea procesului in camera de consiliu, fara citarea apelantei si fara ca aceasta sa se poată apară si sa depună probe contrarii cu privire la pretenţiile invocate de către intimata.

Potrivit art. 954 alin.(2) C.pr.civ. instanţa va decide de urgenţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin încheiere executorie, stabilind suma pană la care se încuviinţează sechestrul, fixând totodată, dacă este cazul, cuantumul cauţiunii şi termenul înăuntrul căruia urmează să fie depusă aceasta.

Intimata la momentul la care a solicitat instituirea masurilor asigurătorii a dat dovada de buna-credinta, având in vedere ca a limitat aceasta cerere strict la suma reţinuta de către instanţa de fond cu titlu de pretenţii si nu a solicitat instituirea masurilor asigurătorii pentru dobânda legala datorata sau pentru cheltuielile de judecata.

La momentul înregistrării cererii de instituire a masurilor asigurătorii s-a solicitat executorului judecătoresc sa procedeze intr-o prima faza strict la poprirea asiguratorie, având in vedere ca s-a urmărit sa se evite generarea vreunui prejudiciu pentru debitoare, obiectivul creditoarei fiind strict de a asigura ca la finalizarea dosarului nr…. există posibilitatea sa se recupereze creanţa.

Apelanta se afla intr-o grava confuzie, deoarece măsura indisponsabilitatii prin poprire asiguratorie nu vizează luarea sumei de bani in acest moment din contul bancar al apelantei-debitoare, suma fiind indisponibilizata si ramane in contul apelantei pana la momentul soluţionării dosarului nr…. al Tribunalului Argeş.

In ceea ce priveşte criticile aduse de către apelanta cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale si cu privire la existenta unor pretenţii reciproce, toate acestea nu pot fi analizate in aceasta procedura referitoare la instituirea masurilor asigurătorii având in vedere ca nu se discuta la acest moment daca au fost îndeplinite sau nu obligaţiile, esenţa fiind daca sunt sau nu îndeplinite condiţiile pentru instituirea masurilor asigurătorii.

Pentru aceste considerente, tribunalul în baza art. 480 C.pr.civ. va respinge apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta-pârâtă S.C ….. S.R.L cu sediul in com. ….judeţ Argeş, înregistrata la ORC sub nr. J…, având CUI RO …, împotriva încheierii şedinţei camerei de consiliu din data de 13.12.2019, pronunţată de Judecătoria Piteşti – Secţia civilă în dosarul nr. …, intimată fiind reclamanta S.C F… …. S.R.L. cu sediul în A…, ….. judeţul A…, înregistrată la ORC A…sub nr. J… având CUI …. şi sediul procesual ales la Cabinet de avocat asociat D…, R… din A….

Definitivă.

Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

 

Asistenta Juridica : 0740 807 892

  Sunt de acord ca datele transmise prin intermediul acestui formular de contact să fie folosite conform politicii de confidențialitate avocatbogdanpalade.ro

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  https://avocatbogdanpalade.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-bogdan-palade.png
  0740 807 892
  contact@avocatbogdanpalade.ro

  Social Media:

  CONSULTANTA JURIDICA

  Open chat
  WhatsApp