Drept civilInfiintare poprire asiguratoare

Cum infiintez poprirea asiguratorie?

JUDECĂTORIA PIATRA NEAMŢ

ÎNCHEIEREA NR…

Şedinţa din Camera de Consiliu din data de …

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reține următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ la data de … sub nr. …., creditoarea…. a solicitat instanței pronunțarea unei încheieri executorii prin care să se dispună indisponibilizarea sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate în prezent şi în viitor de terţi debitoarei, până la concurenţa sumei de 21.091,15 lei, până la momentul obţinerii titlului executoriu în cadrul dosarului nr…..

În motivarea în fapt a cererii, creditoarea a arătat că între ….şi sociatatea pârâtă ….a fost încheiat un contract de vânzare pe data de …., fiind comandate de către societatea pârâtă mai multe sticle de băuturi alcoolice.

Având în vedere distanţa considerabilă dintre sediile celor două societăţi şi luând în considerare dispoziţiile legale din materia vânzării, contractul nu a fost încheiat în formă scrisă, ad probationem, ci prin exprimarea acordului de voinţă al părţilor.

Ca urmare a comenzii plasate de către societatea pârâtă, a arătat reclamanta că la datele convenite de ele, părţile, a procedat la livrarea bunurilor menţionate la sediul social al pârâtei, emiţând, în aceste condiţii, Factura fiscală seria …nr. …., Factura fiscală seria …. şi Factura fiscală seria …. facturi care au fost comunicate pârâtei prin intermediul aplicaţiei Whatsapp.

De altfel, a precizat reclamanta că toate comunicările dintre ea şi  pârâtă au fost desfăşurate integral prin intermediul aplicaţiei Whatsapp, inclusiv cele privitoare la contractul de vânzare.

A învederat, însă, că potrivit dispoziţiilor art. 1240 Cod civil „(1) Voinţa de a contracta poate fi exprimată verbal sau în scris. (2) Voinţa poate fi manifestată şi printr-un compertament care, potrivit legii, convenţiei părţilor, parcticilor statornice între acestea sau uzanţelor, nu las nicio îndoială asupra intenţiei de a produce efecte juridice corespunzătoare”.

De asemenea, conform opiniilor doctrinare rezultă că „în general, vânzarea se încheie valabil atunci când părţile s-au înţeles (solo consensu); deci, fără a fi necesar ca acordul de voinţe să îmbrace o formă anume”.

Aşa fiind, având în vedere faptul că pârâta a iniţiat, prin plasarea unei comenzi, procedura încheierii contractelor de vânzare, exprimându-şi totodată şi acordul în acest sens, a considerat reclamanta că între părţi a fost încheiat în mod valabil contractul de vânzare.

În continuare, a arătat că deşi i-a comunicat facturile pe care trebuia să le achite, pârâta nu a înţeles să îşi respecte aceste obligaţii, însă şi-a luat angajamentul de a le achita în viitor, angajament pe care şi l-a respectat parţial, achitând la data de 18.01.2021 o parte din debitul restant şi recunoscând, astfel, pretenţiile creditoarei.

În conformitate cu dispoziţiile art. 1250 Cod civil „(1) Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat. (2) Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii”

Având în vedere refuzul nejustificat al pârâtei de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale asumate, în sensul de a plăti preţul mărfii livrate, a arătat reclamanta că nedeţinând niciun titlu executoriu, a formulat o acţiune în răspundere civilă contractuală, formându-se astfel dosarul nr. ….pe rolul Judecătoriei Piatra-Neamţ.

A mai menţionat că pârâta a recunoscut existenţa şi întinderea prejudiciului pe care i l-a produs nu doar prin plata parţială efectuată în data de …, dar şi prin emiterea Biletului la ordin seria…. şi a Biletului la ordin ….., bilete pe care nu le-a putut valorifica, însă, întrucât au fost refuzate de către instituţia bancară.

Art. 104 pct. 2 din Legea nr. 58/1934 prevede că biletul la ordin cuprinde promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată, iar analiza acestei dispoziţii legale concomitent cu dispoziţiile art. 1165, 1325 şi 1327 Cod civil, conduc la concluzia că această promisiune necondiţionată de a plăti o suma de bani reprezintă o manifestare unilaterală de voinţă care are ca efect recunoaşterea tacită a unei creanţe.

A precizat că a emis şi o notificare pârâtei, prin care i-a solicitat executarea obligaţiilor asumate şi de asemenea, în temeiul art. 1522 alin. (1) Cod civil, i-a adus la cunoştinţă că în măsura în care nu înţelege să-şi îndeplinească aceste obligaţii este pusă şi în întârziere prin notificare, iar anterior emiterii notificării, a procedat la punerea în întârziere şi prin intermediul convorbirilor scrise pe care le-a purtat prin intermediul aplicaţiei Whatsapp, însă toate aceste demersuri au rămas fără niciun rezultat, motiv pentru care a înţeles să formuleze acţiunea în pretenţii care face obiectul dosarului nr. 1239/279/2021 al Judecătoriei Piatra-Neamţ, precum şi prezenta acţiune.

În legătură cu prezenta acţiune, având ca obiect poprire asiguratorie, a indicat dispoziţiile art. 970 C.proc.civ. care prevăd că „Poprirea asiguratorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în condiţiile art. 953”. Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 971 C.proc.civ. „(1) Soluţionarea cererii, executarea măsurii, desfiinţarea şi ridicarea popririi asigurătorii se vor efectua potrivit dispoziţiilor art 954-959, care se aplică în mod corespunzător”.

Din interpretarea acestor dispoziţii legale rezultă că pentru a se dispune încuviinţarea popririi asigurătorii este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: creditorul să nu deţină un titlu executoriu; creditorul să deţină o creanţă constată în scris şi exigibilă; precum şi existenţa unei cereri de chemare în judecată depusă anterior formulării cererii de poprire asiguratorie.

În acest sens, a menţionat că toate condiţiile legale prevăzute mai sus sunt întrunite în cauză.

Astfel, creanţa pe care ea o deţine nu rezultă dintr-un titlu executoriu, ci aceasta îşi are izvorul în contractele de vânzare încheiate prin intermediul aplicaţiei Whatsapp, în baza cărora au fost emise facturile fiscale: …… toate în cuantum total de 22.695,15 lei (din care trebuie scăzută suma de 1604 lei care a fost achitată de debitoare, aşa cum a arătat, în data de …, conform chitanţei seria ….).

În ce priveşte caracterul exigibil al creanţei, acesta este dovedit chiar prin recunoaşterea de către debitoare, care a înţeles, în primul rând, să emită biletele la ordin seria…. ulterior înţelegând să achite parţial debitul restant.

În sfârşit, în ce priveşte existenţa unei cereri de chemare în judecată, şi această condiţie este îndeplinită, aşa cum a menţionat anterior, promovând, pe data de 01.02.2021, pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ, o acţiune în răspundere civilă contractuală pentru care s-a format dosarul nr. ….

Având în vedere că nu cunoaşte date cu privire la terţele persoane care îi datorează sau care îi vor datora în viitor sume de bani, titluri de valoare sau bunuri mobile incorporale societăţii debitoare, reclamanta a solicitat înfiinţarea popririi asigurătorii bancare asupra conturilor pârâtei, deschise la toate unităţile bancare, invocând, în acest sens, dispoziţiile art. 971 alin. (2) C.proc.civ., conform cărora „în cererea de poprire bancară creditorul nu este dator să individualizeze terţii popriţi cu privire la care solicită să se înfiinţeze”.

În drept, au fost invocate disp. art. 970-971 C.proc.civ. raportat la disp. art. 954-959 C.proc.civ.

Analizand cererea promovata de catre creditoare instanta retine urmatoarele:

In fapt, aşa cum rezultă din înscrisurile anexate cererii de chemare în judecată, reclamanta deţine o creanţă în cuantum de 21.091,15 lei împotriva debitoarei.

Astfel, conform facturii fiscale seria BN nr…., scadentă la data de…. (f.8,9 ds.), pârâta îi datorează reclamantei suma de 14.112,98 lei; conform facturii fiscale seria …., scadentă la data de ….(f.10 ds.), pârâta îi datorează reclamantei suma de 3207,29 lei, iar conform facturii fiscale seria ….scadentă la data de …(f. 11 ds.), pârâta îi datorează reclamantei suma de 5374,88 lei (suma totală datorată fiind, deci, de 22695,15 lei, din care pârâta a achitat suma de 1604 lei, conform chitanţei seria …. aflată la fila 12 din dosar).

Aşadar, creanţa reclamantei este constatată în scris şi este exigibilă, aşa cum rezultă din menţiunile din facturile fiscale indicate.

In drept, potrivit art. 953 alin. 1 Cod procedură civilă „Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă.”

Potrivit art. 970 Cod procedură civilă „Poprirea asigurătorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în condiţiile stabilite la art. 953.

Conform art. 971 Cod procedură civilă „Soluţionarea cererii, executarea măsurii, desfiinţarea şi ridicarea popririi asigurătorii se vor efectua potrivit dispoziţiilor art. 954 – 959, care se aplică în mod corespunzător. În cererea de poprire bancară creditorul nu este dator să individualizeze terţii popriţi cu privire la care solicită să se înfiinţeze poprirea.”

Instanţa are în vedere, de asemenea, faptul că potrivit art. 954 alin. 1, 2 şi 3 Cod procedură civilă „Cererea de sechestru asigurător se adresează instanţei care este competentă să judece procesul în prima instanţă. Creditorul nu este dator să individualizeze bunurile asupra cărora solicită să se înfiinţeze sechestrul.”

Aplicând prevederile legale enunţate la situaţia de fapt expusă instanţa reţine că prezenta cerere întruneşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de lege, în sensul că S.C. …. S.R.L. a dovedit că a intentat cerere de chemare în judecată pentru suma ce face obiectul popririi asiguratorii împotriva debitoarei S.C. ….S.R.L. şi că pretenţiile vizează o creanţă constatată în scris (conform facturilor fiscale seria ….,…..) şi care a devenit exigibilă anterior formulării cererii de chemare în judecată.

În consecinţă, instanţa va admite cererea formulată de către creditoarea S.C. …S.R.L. şi va dispune înfiinţarea popririi asiguratorii până la concurenţa sumei de 21.091,15 lei asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate în prezent sau în viitor de către terţi debitoarei S.C. …. S.R.L.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite cererea având ca obiect instituire poprire asiguratorie formulată de creditoarea ….

Dispune înfiinţarea popririi asiguratorii până la concurenţa sumei de 21.091,15 lei asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate în prezent sau în viitor de către terţi debitoarei S.C. …. S.R.L.

Executorie.

Cu drept de apel la Tribunalul Neamţ în termen de 5 zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Piatra Neamţ.

 

 

Asistenta Juridica : 0740 807 892

  Sunt de acord ca datele transmise prin intermediul acestui formular de contact să fie folosite conform politicii de confidențialitate avocatbogdanpalade.ro

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  https://avocatbogdanpalade.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-bogdan-palade.png
  0740 807 892
  contact@avocatbogdanpalade.ro

  Social Media:

  CONSULTANTA JURIDICA

  Open chat
  WhatsApp