Drept civilCum ma apar cand sunt expropriat incorect?

Au inceput notificarile catre proprietarii de terenuri din Bucuresti si judetul Ilfov pentru centura Bucuresti in vederea exproprierii acestora. Cum ma apar daca suma acordata cu titlu de despagubire nu este corecta?

Cum ma apar cand sunt expropriat incorect??? Expropriere pentru cauză de utilitate public?

Ce este exproprierea?

Exproprierea este acea operațiune prin care dreptul de proprietate al unei persoane fizice sau juridice se trece în mod forțat în proprietatea statului, acesta din urmă obligația de a oferi despăgubiri în acest sens.

Constituția României prevede faptul că exproprierea se poate face doar în situația în care se vor face lucrări de utilitate publică, anume doar pentru cauză de utilitate publică și doar dacă cel care urmează să fie expropriat primește înainte o despăgubire echitabilă.

 1. Cum se calculează depăgubirea pe care persoanele trebuie să o primească ca urmare a exproprierii?

Conform dispozițiilor legale în vigoare, depăgubirea pe care persoanele fizice sau juridice trebuie să o primească în măsura în care operează transferul forțat de proprietate trebuie să fie alcătuită din valoarea reală a imobilului expropriat (teren, casă, bloc de locuințe, clădire de birouri etc.) și din prejudiciul sau paguba cauzată proprietarului.

Astfel, pe lângă valoarea reală a proprietății, persoana fizică sau juridică trebuie să fie despăgubită și pentru paguba cauzată ca urmare a trecerii forțate a imobilului în proprietatea statului.

2. Cum se stabilește despăgubirea pe care trebuie să o primească persoana expropriată?

Conform legislației în vigoare, de la data la care proprietarul a primit notificarea de expropriere are termen 20 de zile pentru a se prezenta la sediul expropriatorului.

Odată cu depunerea documentației solicitate, proprietarul va depune și o cerere privind calcularea depăgubirilor.

Pe baza acestor documente, expropriatorul va emite hotărârea  de stabilire a cuantumului despăgubirilor.

 

3.Ce se întâmplă dacă depăgubirea nu este calculată corect?

În cadrul practicii intanțelor judecătorești din România au fost semnalată tendința expropriatorului (statul sau județele, municipiile, orașele, comunele) de a oferi depăgubiri care să fie inferioare prețului oferit pe piață pentru proprietatea care este expropriată.

Spre exemplu, pe rolul Tribunalului Arad a fost înregistrată o acțiune în cadrul căreia o persoană fizică a menționat faptul că i-a fost oferită o despăgubire în valoare de 4306,76 lei pentru imobilul expropriat, deși, în realitate, conform prețului pieței, valoarea acelei proprietății era de cel puțin 14.920 euro.

În aceste situații în care despăgubirea nu a fost calculată corect, proprietarul se poate adresa instanței judecătorești în termen de 3 ani de la data emiterii hotărârii de stabilire a despăgubirilor pentru contestarea sumelor stabilite.

Un aspect important care trebuie subliniat este că procedura de expropriere va continua chiar dacă proprietarul decide să formuleze o contestație a hotărârii de despăgubire.

Practica judecatoreasca:

TRIBUNALUL A___

SECŢIA I CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr…../2020

Şedinţa publică de la 28 Decembrie 2020

TRIBUNALUL….

Asupra cauzei civile de faţă:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Tribunalului ….sub Dosar civil nr…., reclamanţii….. au solicitat ca , în contradictoriu cu pârâtul D….. D… reprezentat de D….. D……D…. D…..NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., să se dispună:

I.Anularea în parte a Hotărârii nr…./15.04.2019 şi a Procesului-verbal nr…. din 12.04.2019 emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 255/2010, sub aspectul stabilirii unei despăgubiri de 600 lei;

II. Anularea în parte a Hotărârii nr. …/15.04.2019 şi a Procesului-verbal nr….din 12.04.2019 emise de Comisia pentru aplicarealegii nr. 255/2010 sub aspectul stabilirii unei despăgubiri de 5091 lei;

III. Obligarea pârâtului la plata către reclamanţi a contravalorii reale a despăgubirilor pentru terenul expropriat conform menţiunilor de la pct. I şi II, respectiv la valoarea de 10 Euro/mp, astfel:

111.1. Să se dispună obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri în cuantum de 2000 Euro echivalentul în lei la data plăţii, reprezentând valoarea reală a terenului de 200 mp situat în localitatea Aiud, jud…..la poziţia nr…. din Anexa nr. 2 laHG nr. 224/2018;

111.2. Să se dispună obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri în cuantum 16.970 Euro echivalentul în lei la data plăţii, reprezentând valoarea reală a terenului de 1697 mp situat în localitatea Aiud, jud……la poziţia nr. 328 din Anxea nr. 2

IV. Să se dispună obligarea pârâtului la plata dobânzii legale pentru valoarea totală de 18.970 Euro (valoarea despăgubirilor de la pct. III.l şi III.2), de la data exproprierii (18.06.2018) şi până la plata efectivă a preţului despăgubirilor pentru sumele de la petitele III.l şi III.2.

V. Să se dispună obligarea pârâtului, în condiţiile art. 20 din legea 255 din 2010 să emită şi să comunice reclamanţilor hotărârea de stabilire a despăgubirilor pentru terenul extravilan în suprafaţă de 12.582 mp expropriat potrivit HG nr. 399/2014 din suprafaţa totală de 28.700 mp din …. situat în localitatea Aiud, jud. Alba

VI. Obligarea pârâtului la plata către reclamanţi a sumei de 125.820 Euro, echivalentul în lei la data plăţii, reprezentând valoarea despăgubirilor cuvenite ca urmare a exproprierii terenului extravilan în suprafaţă de 12.582 mp situat în localitatea Aiud, jud. A___, expropriat  precum şi obligarea pârâtului la plata dobânzii legale calculată la această sumă de la data exproprierii până la data plăţii efective.

VII. Cu cheltuieli de judecată în cuantumul şi potrivit dovezilor ce urmează a fi depuse la dosarul cauzei în conformitate cu prevederile art. 453 Cod pr. civ.

În motivarea acţiunii se arată următoarele:

I. Prin Decizia de expropriere nr…../18.06.2018 emisă de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., s-a dispus exproprierea imobilelor necesare amplasamentului lucrării de utilitate publică „Autostrada S____ – T____” – L__. 2.

Potrivit Anexei 2 la HG 224/2018 din suprafaţa de teren extravilan de 28.700 mp situată în Aiud, jud. A___, ___________________ 2448/8/1, proprietatea subsemnaţilor a fost expropriată:

– o suprafaţă de 200 mp, conform poziţiei 327 din Anexa 2 la HG 2242018

– o suprafaţă de 1697 mp, conform poziţiei 328 din Anexa 2 la HG 2242018

Precizează faptul că până la data prezentei, nu le-a fost comunicată Decizia nr…../18.06.2018 privind exproprierea acestor suprafeţe de teren.

Prin Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr. 67 din 15.04.2019 emisă de Comisia de analiză a cererilor depuse titularii de drepturi reale asupra imobilelor expropriate, Comisie pentru aplicarea legii nr. 255/2010 este stabilită o despăgubire de 600 lei pentru terenul de 200 mp situat în localitatea Aiud, …..la poziţia nr. 327 din Anexa nr. 2 la HG nr. 224/20f8. Suprafaţa de teren de 200 mp face parte din suprafaţa totală de 28.700 mp proprietatea subsemnaţilor, astfel cum rezultă cert chiar din menţiunile cuprinse la poziţia 327 din Anexa 2 la HG 2242018

Prin Procesul-verbal nr. 67 din data de 12.04.2019, subsemnaţii am declarat în mod expres faptul că nu suntem de acord cu cuantumul despăgubirii astfel stabilite pentru imobilul expropriat, apreciind suma stabilită ca fiind una derizorie.

Prin Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr. 68 din 15.04.2019 emisă de Comisia de analiză a cererilor depuse titularii de drepturi reale asupra imobilelor expropriate, Comisie pentru aplicarea legii nr. 255/2010 este stabilită o despăgubire de 5091 lei pentru pentru terenul de 1697 mp situat în localitatea Aiud, ….la poziţia nr. 328 din Anexa nr. 2 la HG 224/2018 Şi suprafaţa de teren de 1697 mp face parte din suprafaţa totală de 28.700 mp proprietatea subsemnaţilor, astfel cum rezultă cert chiar din menţiunile cuprinse la poziţia 328 din Anexa 2 la HG 224/2018

Mai precizează că prin Procesul-verbal nr…. din data de 12.04.2019, reclamanţii au declarat în mod expres faptul că nu sunt de acord cu cuantumul despăgubirii astfel stabilite pentru imobilul expropriat, susţinând că, efectuând un simplu calcul matematic rezultă că aceste terenuri au fost evaluate la o valoare de doar 3 lei/mp, o valoare de-a dreptul derizorie. Valoarea de 3 lei/mp acordată cu titlu de despăgubiri nu reprezintă valoarea reală de circulaţie a terenurilor în zona respectivă, preţul corect de circulaţie pe mp ridicându-se cel puţin la valoarea de 10 Euro/mp.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 22 alin. 1 şi 3 din legea nr. 255/2010 expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a despăgubirilor, acţiunea astfel formulată urmând a fi soluţionată potrivit dispoziţiilor art. 21-27  din  legea nr. 33/1994

Cu privire la modalitatea de acordare a despăgubirilor, criteriile în raport de care se stabileşte cuantumul acestora sunt prevăzute de art. 26 din legea nr. 33/1994 , care dispune că despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptăţite şi că la calcularea cuantumului, experţii şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobile de acelaşi fel în unitatea administrativ teritorială la data întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, persoanelor îndreptăţite.

Prin Adresele nr…..reclamanţii au fost notificaţi că, în conformitate cu H.G. nr.399/13.05.2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada S____-T____”.

 

Tribunalul reţine că, potrivit art. 9 alin. 1 din  legea 255/2010 la data de 05.05.2014 a fost emisă Decizia de expropriere, în cadrul căreia parte din imobilul proprietatea reclamanţilor (10.457,11 mp) a fost înscrisă la poziţia 2336 în Anexa 2 la HG nr. 399/2014 publicată în M.O. al României, Partea I, nr. 406/02.06.2014 privind “declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada S____-T____”.

Reclamanţii au depus dovada dreptului de proprietate asupra imobilului expropriat la data de în 11.07.2014, prin Notificarea nr.3986. La data de 24.07.2014 CNAIR, DRDP Cluj a încheiat procesul verbal nr.31/2014 cu reclamantul … în calitate de proprietar (f.43).

Deşi în speţă transferul dreptului de proprietate în favoarea pârâtului a operat încă din data de iulie 2014, data emiterii deciziei de expropriere nr. …/31.07.2014, pârâtul nu şi-a îndeplinit nici la acest moment, respectiv la 6 ani de la data exproprierii, obligaţia legală de a emite hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirilor datorate reclamanţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 18-20 din legea nr. 255/2010

Instanţa reţine că pârâtul a avut la dispoziţie mai mult de 6 ani de zile pentru a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de legea nr. 255/2010, iar volumul mare de cereri depuse de persoanele expropriate nu constituie un argument în nerespectarea legii. Mai mult instanţa apreciază că această împrejurare echivalează practic cu un refuz al expropriatorului de a-şi îndeplini obligaţiile reglementate de lege, în cauză fiind depăşit orice termen rezonabil de emitere a hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor.

Având în vedere dispoziţiile art. 44 din  Constitutia României potrivit cărora „proprietatea privată este ocrotită în mod egal, indiferent de titular şi nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”, art. 562 Cod civil, potrivit cărora exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu justă şi prealabilă despăgubire, precum şi faptul că reclamanţii sunt lipsiţi de mai mult de 6 ani de zile atât de dreptul de proprietate, cât şi de despăgubirea justă şi prealabilă prevăzută de lege, fiind depăşit orice termen rezonabil (pârâtul nu poate preciza nici la acest moment un termen pentru finalizarea procedurilor, în condiţiile în care emiterea hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor se află la latitudinea expropriatorului, care nu a înţeles să respecte termenele prevăzute de legea nr. 255/2010, Tribunalul va admite acţiunea în această privinţă şi, în consecinţă:

Va obliga pârâtul să emită în condiţiile art. 20 din legea nr. 255/2010 hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii aferentă terenului expropriat, situat în …./8/1, în suprafaţă de 10.457,11 mp înscris la poziţia …. în anexa 2 a HG nr. 399/13.05.2014, teren coproprietatea reclamanţilor…..despăgubire evaluată prin raportul de expertiză judiciară efectuat de ….ca fiind de 6,72 lei/mp, respectiv 70.271,78 lei.

Cu privire la valoarea despăgubirii, tribunalul reţine că reclamanţii au contestat cuantumul despăgubirii acordate prin HG nr. 399/2014, iar în cauză s-a efectuat raportul de expertiză judiciară de experţii judiciari…care au stabilit că valoarea pe mp a terenului din litigiu este de 6,72 lei.

În această situaţie, prejudiciul creat constă în lipsirea reclamanţilor de exerciţiul concret al dreptului de folosinţă pentru terenul de 2124,89 mp în litigiu, dar şi de valorificarea concretă a tuturor beneficiilor materiale pe care folosinţa unui bun le poate asigura titularilor dreptului, astfel încât acordarea revendicării în echivalent este pe deplin justificată şi se datorează de la data când proprietarii au fost împiedicaţi în exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate, respectiv de la data punerii în întârziere (când reclamanţii au formulat cererea de chemare în judecată, în absenţa altei notificări), respectiv 18.07.2019.

Nu poate fi primită însă cererea reclamanţilor de a fi mărită suprafaţa expropriată cu această suprafaţă de teren, întrucât exproprierea este un act autoritate, o operaţiune juridică care are ca efecte principale trecerea forţată a unui bun din proprietatea privată în proprietatea publică, în vederea executării unor lucrări de utilitate publică, precum şi plata unor despăgubiri, iar nu un act de voinţă al expropriatului

 

În temeiul art. 453 C.pr.civ. va fi obligat pârâtul să plătească reclamanţilor 2000 lei cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocat, (f.21 vol.II), conform extrasului de cont din 19.07.2019.

PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea formulată de reclamanţii ….

Obligă pârâtul să emită ….hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii aferentă terenului expropriat, situat în …. în suprafaţă de 10.457,11 mp înscris la poziţia 2336 în anexa 2 a HG nr. 399/13.05.2014, teren coproprietatea reclamanţilor….despăgubire evaluată prin raportul de expertiză judiciară efectuat de ….. ca fiind de 6,72 lei/mp, respectiv 70.271,78 lei.

Obligă pârâtul să plătească cuantumul despăgubirilor, mai sus stabilite, ce se va actualiza în raport cu rata inflaţiei precum şi dobânda legală penalizatoare calculată începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Obligă pârâtul să despăgubească reclamanţii cu 14.279,26 lei, contravaloarea terenului ocupat, în suprafaţă de 2124,89 mp, actualizând cu indicele de inflaţie despăgubirea stabilită şi să plătească dobânda legală penalizatoare aferentă, calculată începând cu data de 18.07.2019 şi până la data plăţii efective.

Respinge în rest cererea.

Obligă pârâtul să plătească reclamanţilor 2000 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul A___.

Pronunţată azi, 28 decembrie 2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

 

 

 

 

 

 

 

Asistenta Juridica : 0740 807 892

  Sunt de acord ca datele transmise prin intermediul acestui formular de contact să fie folosite conform politicii de confidențialitate avocatbogdanpalade.ro

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  https://avocatbogdanpalade.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-bogdan-palade.png
  0740 807 892
  contact@avocatbogdanpalade.ro

  Social Media:

  CONSULTANTA JURIDICA

  Open chat
  WhatsApp